Temel İlke ve Esaslar

Revizyon No:2 / Ekim 2007

ODTÜ MEZUNLARI KONSEY TÜZÜĞÜ:

ODTÜ Mezunları Konseyi, tüm ODTÜ mezun derneklerini bünyesine alarak örgütlenmelerini bir çatı altında toplayan, aralarındaki eşgüdümü arttırmayı amaçlayan bir üst oluşumdur.

Çeşitli illerdeki ODTÜ Mezunları Dernek ve Şubeleri arasındaki iletişimi ve dayanışmayı artırmak, Dernek ve Şubelerin etkinlik alanına giren konularda genel ortak ilkeler belirlemek, ODTÜ ile dayanışmanın artırılması doğrultusunda ortak hedefler belirlemek ve bunları gerçekleştirmek için projeler geliştirmek amacını taşır.

Konsey çalışmalarında esas olan; tüm aktivite ve eylem planlarının üye dernekler arasında en geniş şekliyle tartışılarak ortak kararların alınması ve uygulama aşamasında dernekler arası dayanışmayı arttırmaktır.

Konseyin temsili, çalışmalarının organize edilmesi, dernekler arası etkin iletişimin kurulması, toplantı gündem ve tutanaklarının kayda geçirilmesi amacı ile bir Konsey Başkanlığı ve sekreteryası oluşturulmuştur.

1-KONSEY’İN AMAÇLARI:

ODTÜ Mezunları Konseyi’nin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

  1. Tüm ODTÜ Mezunları Dernek ve Şubelerinin kendi aralarındaki iletişimi ve dayanışmayı arttırmak, ortak ilkeler belirlemek ve bu ilkelerin uygulanmasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak;
  2. ODTÜ Mezunlarının gerek kendi aralarındaki gerekse Üniversitemiz ile olan ilişkilerinin ve dayanışmanın arttırılması doğrultusunda ortak hedefler belirlemek ve bunları gerçekleştirmek; Mezunlarına iş bulmalarına destek olmak, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesi ve aralarındaki ticari işbirliğinin arttırılmasına ilişkin konularda yapılacak etkinliklerin planlanmasını ve koordinasyonunu üstlenmek;
  3. ODTÜ’nün kamuoyuna tanıtımına ve gelişimine yardımcı olmak, yetenekli öğrencilerin ODTÜ’yü seçmelerini özendirici etkinliklerde bulunmak; ODTÜ öğrencilerine staj, burs ve yurt konularında kaynak yaratılmasının ve bu kaynakların çağdaş, demokrat ve laik gençlerin yetiştirilmesi doğrultusunda kullanılmasını sağlamak;
  4. Üniversitemiz üzerinde oluşturulabilecek her türlü baskı karşısında tüm mezunlar olarak ortak ve etkin bir tepki oluşturulmasını ve kamuoyunun bu gibi konularda aydınlatılmasını sağlamak;
  5. Ülkemiz gündeminde bulunan ve çağdaş, demokratik ve laik yaşam ilkeleri ile ters düşen konularda ortak tavır belirleyerek uygulanmasını sağlamak, ülkemiz temel sorunlarının aşılmasında çözüm üretici platformlar yaratmak ve aynı ilkeler doğrultusunda çalışan sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde bulunmak.
  6. ODTÜ yönetimi ile işbirliği içerisinde, Üniversite etkinliklerine katkıda bulunmak. Gerektiğinde oluşturulacak fonlar ile Üniversiteye maddi kaynak sağlamak.

2- KONSEY ÇALIŞMA İLKELERİ – BAŞKANLIK

a) Konsey Başkanlık görevi, ODTÜ Mezunları Derneği-(Ankara) Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

Konsey Başkanı’nın görev ve sorumlulukları;

1-ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi’ni temsil etmek.

2- Konsey sekretaryasını organize etmek.

3- Üye dernekler arası iletişimi koordine etmek.

4- Gelen önerilerin derneklerce tartışılarak karara varılmasını sağlamak.

5- Dernekler arası ilişkileri arttırmak, eşgüdümü sağlamak.

6- Konsey yönetim toplantı verimliliğini arttırıcı çalışmalar yapmak.

7-Yurt çapında yeni dernek, şube ve temsilcilik oluşumlarına destek vermek.

b) Konsey Çalışma İlkeleri;

Konsey; tüm üye dernek, şube ve temsilciliklerin eşit olarak temsil edildiği bir üst örgütlenmedir. Konsey çalışma ve karar alma süreçlerinde temel ilke: eşitlik ve demokrasidir.

1- ODTÜ Mezun Dernekleri Konsey’i çalışmalarında ortak kararlara varılması ve birlikte hareket edilmesi esastır.

2- Konsey kararlarında fikir birliğinin sağlanması amaçlanır. Oylama yapılmak gereği duyulduğunda her üye eşit oy hakkına sahiptir.

3- Konsey; üye mezun dernek, şube ve temsilciliklerden oluşur..

4- Konsey’in varlığı; derneklerin ilgili kanunlar çerçevesinde belirlenmiş haklarını kullanmalarına ve özerk davranışlarına engel teşkil etmez.

5- Dernek ve şubelerin, Konsey’de belirlenen görüşlere ve aldığı kararlara uygun davranmaları beklenir. Ancak, alınan kararın niteliği gereği olarak, tek bir elden hareket edilmesi gerektiğinde, Konsey bu kararın uygulanması için bir alt çalışma grubu niteliğinde, bu kararın yürütülmesi ile sınırlı ve geçici bir yürütme kurulu oluşturabilir. Bu kurul; ODTÜ Mezunlar Dernekleri Konseyi adına iş görebilir. Alınan kararlar aksine hareket eden dernek, şube ve temsilciliklerin, bir sonraki Konsey Yönetim toplantısında bir açıklama yapmaları beklenir.

6- Konsey’e üye dernekler, kamuoyuna açıklama yapacakları zaman, birlikte hareket etmeye özen gösterirler. Üye derneklerden birinin önerdiği bir açıklama ya da etkinlik, konsey tarafından benimsendiğinde, Konsey başkanlığınca tüm dernek, şube ve temsilcikler adına yapılır.

7- Konsey rutin giderleri dışında zorunlu bir harcama gerektiren bir etkinlik planlandığında, Konsey Yönetimi bu giderin nasıl karşılanacağı kararını alır.

8- Kurulması olası yeni ODTÜ Mezunları dernek veya şubelerinin Konsey’e katılımları, Konsey başkanlığına yazılı olarak yapacakları katılım başvurularını takiben, ilk konsey toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

9- Genel kurulunu tamamlayarak yeni kurullarını oluşturan dernek, şube ve temsilcilikler, 1 hafta içerisinde yeni kurullarını Konsey başkanlığına bildirir. Ayrıca Konsey Yönetim Kurulu’nda temsil edecek 2 YK üyesi de Konsey başkanlığına iletilecektir.

KONSEY TOPLANTILARI

a) Konsey toplantıları 3 ayda bir; Yılda 4 kez toplanır.

b) ODTÜ Rektörü, İlgili Rektör danışmanı ve ODTÜ mezunlarla iletişim müdürü Konseyin doğal üyesidirler.

c) Her dernek, şube ve temsilcilik 2 üyeyle temsil edilir.

d) Dileyen her dernek, şube ve temsilcilik YK üyesi, Konsey toplantılarına “gözlemci” üye sıfatı ile katılabilir, görüş bildirebilir. Ancak oylama yapılması gerektiğinde oy kullanamaz.

e) Konsey toplantı tarih ve yeri bir önceki toplantıda tespit edilir. Ancak gerekli olduğunda ortak kararla yer ve tarih değiştirilebilir.

f) Konsey toplantısı ev sahibi dernek başkanının yönetiminde belirlenen gündeme uygun olarak gerçekleştirilir.

g) Olağan toplantıların dışında; Konsey Başkanı üye derneklerin talebi üzerine veya gerekli gördüğünde Konseyi olağanüstü toplantıya çağırabilir.

h) Toplantı tutanakları konsey sekretaryası tarafından tüm üyelere iletilir, Varsa düzeltmeler yapıldıktan sonra nihai metin üyelere iletilir. Bir sonraki toplantı gündeminde bir evvelki toplantı tutanaklarının gözden geçirilmesi varsa sonuçlarının irdelenmesi yer alır.

i) Toplantılara katılım konusunda üyelerin özenli davranması beklenir. Konsey sürekli olarak temsil edilmeyen dernek ile ilgili müeyyide kararı alabilir.

j) Her yıl Haziran ayında Ankara da yapılacak konsey toplantılarına, eski dernek başkanları davet edilebilir.

4- KONSEY TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İş bu Konsey Tüzük ve ilkeleri 1997 yılında Konsey kuruluşu ile birlikte hazırlanmış olup, 2007 Ekim ayında yukarıda ki şekliyle revize edilerek tüm Konsey üyeleri tarafından onaylanmıştır.