Tüzük

ADANA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

 

 

KURULUŞ

 

MADDE 1

Derneğin Adı: ADANA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ;

Kısa Adı: ADANA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ’dir.

Aşağıdaki maddelerde belirtilen;

Dernek = > Adana Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği

ODTÜ veya Üniversite  =>  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mezun = > Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları

Öğrenci = > Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrencileri yerine anılmaktadır.

Dernek’in merkezi Adana’dadır ve şubesi yoktur.

AMAÇ

 

MADDE 2

Dernek’in amacı üyeler arasındaki dayanışmayı arttırmak, sosyal, kültürel ve mesleki yaşantılarına katkıda bulunmak, Mezun’lara iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, Mezun’ların, Öğrenci’lerin ve Üniversite’nin sorunlarıyla ilgilenmek, ODTÜ’ de okuyan öğrencilere burs ve staj imkanı sağlamak, Atatürk Devrimleri, çağdaş düşünceler ve davranışların yaygınlaştırılması için çaba sarfetmek, Mezun’ların birikimlerini ülkenin ve Üniversite’nin sosyal, teknik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek, bu amaçla organizasyonlar yapmak ve diğer kuruluş ve dernekler ile işbirliği yapmaktır.

Çalışma Konuları

1-     Mezun’ların Üniversite ve Öğrenci’ler ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek,

  1. Dernek olanaklarının Üniversite’nin gelişimine katkıda bulunacak şekilde kullanılmasını sağlamak.
  2. Üniversite ile ortak çalışmalar yürüterek her iki topluluğun kamuoyunda tanınırlılığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
  3. Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak, üyelerinin, Dernek kuruluş amacına uygun olarak ülke yararına çalışma yapmalarını sağlamak,
  4. Eğitim, eğlenme ve dinlenme ile üyelerin boş zamanlarını değerlendirici çalışmalar yapmak, üyeler arasında ve toplumda bu gibi çalışmaları özendirmek,
  5. Dernek üyelerinin, Üniversite’nin sahip olduğu çeşitli olanaklardan yararlanmasını sağlamak,
  6. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak.

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ

 

MADDE 3

1- Yeni üyelerin alınmasını, derneğe katılmasını özendirir ve yasalar ile Tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.

2- Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Üniversite ile Dernek’in kamuoyunda yeterince tanınmasını ve saygınlığını korumasını sağlayıcı çalışmalar yapar.

3- Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

4- Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, bu amaçla, vakıflar, spor kulüpleri, ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurar.

5- Topluma ve Üniversite’ye yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular.

6- Kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler, spor yarışmaları gibi çalışmalar düzenler.

7- Amacın gerçekleştirilmesi için dokümantasyon merkezi oluşturur, broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar, internet, kablo, radyo ve televizyon gibi iletişim imkanlarını kullanır.

8- Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaat yaptırır; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.

9- Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda bulunur, burs verir.

10- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, çay, konser, balo, tiyatro, sergi, spor organizasyonları, her türlü yurtiçi ve yurtdışı geziler, yarışma ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

11- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.

12- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar.

13- Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

14- Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.

15- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur, oluşturulan platformlara katılır.

16- Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

 

 

 

FAALİYET ALANI

 

MADDE 4

Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.

 

KURUCULAR

 

MADDE 5

Dernek’in kurucuları aşağıda belirtilmiştir.

  ADI SOYADI MESLEĞİ DOĞUM YILI  
1 M. Seda Mullaoğlu Kimyager 1982  
2 Çağrı İmir Fizikçi 1981  
3 Onur Bal Endüstri Mühendisi 1982  
4 Mustafa Çalık Kimyager 1978  
5 Müjde Özkılıç Kimya Mühendisi 1978  
6 Ahmet Börüban Makina Mühendisi 1948  
7 Öner Mersinligil Şehir Plancısı 1949  
8 Eyup Sacid Aker Kimya Mühendisi 1956  
9 Alper Girgeç Şehir Plancısı 1966  

 

DERNEK AMBLEMİ

 

MADDE 6

Dernek amblemi aşağıda gösterilmiştir.

BÖLÜM II

 

 

ÜYELİK TÜRLERİ ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ

MADDE 7

Dernek’e üye olma koşulları ve üyelik türleri aşağıda belirtilmiştir.

1- Asıl Üye: ODTÜ’nün herhangi bir ön lisans,  dört yıllık lisans, yüksek lisans veya doktora  derecesi almış olanlar veya bu programlara devam edenler Dernek’e asıl üye olabilirler. Asıl üye Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Asıl üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödentisini zamanında ödemeyi, Dernek’in amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Dernek’in toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

2- Onursal Üye: Üniversite’ye ya da Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onursal Üye seçilebilirler. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.

3- Fahri Üye: ODTÜ mezunu olmadıkları için Dernek’e asıl üye olamayanlar Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı kararla Dernek’e geçici fahri üye olabilirler. Geçici fahri üyeler, ilk Olağan Genel Kurul onayına sunularak kesin fahri üye olurlar. Fahri Üyeler, Giriş Ödentisi ve yıllık ödentileri isterlerse öderler, toplantılara katılır, söz alır, konuşur ancak Dernek organlarına seçme seçilme hakkına sahip olamazlar.

4- Derneklere üye olmaları yasaklananlar, Dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Dernek’e üye olamazlar. Dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememiş olmak nedeniyle üyelikten çıkarılanlar, yeniden üye olabilmek için üyelikten çıkarılmalarına neden olan ödentilerini ödemek koşuluyla yeniden üyeliğe kabul edilir, ancak yeniden giriş aidatı alınmaz.

Askerlik, yurtdışı görev ya da hukuksal sebeplerle dernekten uzak kalmış üyeler, durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

Üyeliklerini iptal ettirenlerin Dernek’e tekrar üye kabul edilmeleri durumunda yeniden giriş aidatı alınmaz.

ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

MADDE 8

Asıl üyelik koşullarını taşıyan adaylar aşağıda belirtilen kural ve yöntemlere göre Dernek’e kabul edilirler.

1- Adayın Üyelik Formu’nu doldurup imzalaması ve Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunması,

2- Üyelik Formunun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca alındığı tarihi izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul, ya da red edildiğine ilişkin cevabın verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

3- Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra “Dernek Üye Defteri”ne kimliğinin işlenmesi.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÜYELİĞİN DONDURULMASI

 

MADDE 9

Üyelik; ölüm, yasal nedenler veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmek, geçmiş mali sorumluluklarını tamamlamak ve o senenin yıllık aidatının tamamını yatırmış olmak koşulları ile üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılanlara daha önceden yaptığı ödenti, katkı payı vs. geri ödenmez.

Üyelik; üyenin askerlik, görev veya bunun gibi sebeplerle Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak başvurması, geçmiş mali sorumluluklarını tamamlaması koşullarının sağlanması ve yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir. Bunun dışında yıllık ödentisini iki yıl üst üste ödemeyen üyelerin üyelikleri otomatik olarak dondurulur. Bu nedenle üyelikleri dondurulan üyelerin yürürlükteki aidat üzerinden iki yıllık aidatlarını ödemeleri halinde üyelikleri otomatik olarak açılır.

Üyelikleri dondurulmuş üyeler bu süreçte ödenti ödemezler, seçme seçilme haklarını kullanamazlar. Bu üyelerin tüm hakları Yönetim Kurulu Kararı ile tekrar üyelikleri açılana kadar saklı kalır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

MADDE 10.

Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.

10.1. Dernekler yasasında tanımlanan şartlara göre, üye olma hakkını yitirmek,

10.2. Tüzük hükümleri ile Dernek Yönetmeliklerine aykırı davranmaktan dolayı haklarında Yönetim Kurulu tarafından süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

10.3. Dernek kayıtlarındaki adresine iki kez yazılı olarak uyarıda bulunulduğu halde yıllık üyelik ödentisini kendisine yapılan ikinci tebliğ tarihini takip eden 1 ay içinde sağlık, gelir kaybı gibi nedenler dışındaki gerekçelerle ödememiş olmak.

TESİSLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI

 

MADDE 11

Üyeler ile üyelerin aile bireyleri ve konukları Dernek’in tesislerinden, yönetmeliklerde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

BÖLÜM III

 

 

DERNEK ORGANLARI VE GÖREVLERİ

 

MADDE 12

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul

2- Yönetim Kurulu

3- Denetim Kurulu

GENEL KURUL

 

MADDE 13

Genel Kurul derneğin en yetkili organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Dernek Olağan Genel Kurulu, 2 yılda bir Mayıs ayında toplanır.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

 

MADDE 14

1- Dernek Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Dernekler Yönetmeliği ile belirlenen sınırlar içinde olmalıdır.

2- Genel Kurula katılma hakkına Dernek’e kabul edilmiş üyeler sahip olurlar.

3- Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

4- Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

 

MADDE 15

Genel Kurul toplantılarında aşağıda belirtilen ilkeler uygulanır.

1- Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Listesi”ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin sayısı, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

2- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

3- Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

4- Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir

5- Genel Kurula katılan her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

6- Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.

7-  Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

8-  Açık oylamada, Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

9- Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ile Dernek’in dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

 

MADDE 16

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

1- Denetleme Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak alacağı karar.

2-  Dernek üye sayısının beşte biri (1/5)’nin aynı konu ile ilgili olarak yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan gündemdeki konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 17

Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

1- Dernek’in amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak

2- Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarıları görüşüp karara bağlamak.

3- Yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak.

4- Çalışma dönemi Yönetim ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyelerini ayrı ayrı seçmek. Bu kurulların üyeleri, Genel Kurulda, belirlenen adaylar arasından, gizli oyla seçilirler.

5- Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgelerini, Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

6- Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

Dernek’e taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

7- Dernek’in yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması; kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

8- Dernek’in dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

9- Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

10- Dernek’in yıllık üye ödentisi ve katılım payı miktarlarını belirlemek,

11- Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

12- Genel Kurul, Dernek’in diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

13- Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Dernek’in en yetkili organı olarak Dernek’in diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULU

 

MADDE 18

Dernek’in yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.

1- Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş 7 (yedi) asıl üye ile 7 (yedi) yedek üyeden oluşur.

2- Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında Başkan, İkinci Başkan, iki Sayman ve Sekreter’i seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

3- Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, Denetleme Kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır.

4- Yönetim Kurulu, seçildiği Olağan Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar. Olağanüstü Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulunun görevi,  ilk olağan Genel Kurul toplantısında sona erer.

5- Yönetim Kurulu (ayda en az bir kere olmak üzere ve kendi saptayacağı zamanda)   olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

6- Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 4 (dört) olup kararlar çoğunlukla alınır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 19

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

1- Dernek’i Başkan aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,

2- Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda Dernek’in amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,

3-  Bilanço, çalışma raporu, gelir/gider hesaplarına ait çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

4- Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre Dernek işlerini yürütmek,

5- Üye başvurularını incelemek, Dernek’e üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

6- Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

7- Dernek Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

8-  Dernek’in amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,

9- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

10- Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

11- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

12- Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma ve vakıf kurma konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,

13- Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek.

14- Dernek’in idari organizasyon yapısını belirlemek, Dernek’in işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri vb. atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,Genel Kurul’un belirlediği miktarlar çerçevesinde Dernek’in yıllık üye ödenti ve katılma payının tahsili ile ilgili esasları belirlemek.

15- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

16- Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

DENETİM KURULU

 

MADDE 20

Dernek’in yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.

1- Denetim Kurulu Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. 

2- Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer.

3- Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı 2 (iki) dir.

4- Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 21

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

1- Dernek’in bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az 6 (altı) ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak,

3- Çalışmalarını Denetleme Kurulu Yönetmeliğine göre yürütmek,

4- Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

ORTAK HÜKÜMLER

 

MADDE 22

1- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar. 

2- Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağırılır.  

3- Dernek kurullarında görev alan üyeler ve birinci derece akrabaları üyelerin görev süreleri boyunca dernekle ticari ilişkiler içerisinde bulunamazlar.

BÖLÜM IV

 

 

ÇALIŞMA ORGANLARI

 

MADDE 23

Çalışma Organları, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak; lokal ve tesislerin kurulması ve  iktisadi işletmelerin Dernek’e ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Çalışma Organları Dernek görevlileri ile Çalışma Gruplarından oluşur.

DERNEK GÖREVLİLERİ

 

MADDE 24

Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personel Yönetim Kurulunca atanır. Bu görevlilerin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından gösterilir. Personel giderleri dernek bütçesinden karşılanır. 

ÇALIŞMA GRUPLARI

 

MADDE 25

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu talebi ile geçici ya da sürekli olarak en az 3 (üç) kişiden oluşan Çalışma Grupları kurulabilir.  

Çalışma Grupları Yönetim ve Denetim Kurulu karar almalarına ya da Çalışma Organlarına yardımcı olabilecek araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevlidirler.

 

 

BÖLÜM V

 

 

MALİ HÜKÜMLER

 

MADDE 26

Dernek’in mali dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

Dernek’ in bütçesi, yıllık bütçe ile gelir/gider çizelgelerinden oluşur.

Yıllık bütçede, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

 

MADDE 27

Dernek’in gelirleri aşağıda belirtilmiştir.,

1- Giriş Ödentisi: Dernek asıl üyelerinden Dernek’e kabul esnasında bir defaya özgü olarak alınan bedeldir. Genel Kurul tarafından belirlenir. 30  (Otuz) TL’dir.

2- Yıllık Ödenti: Dernek asıl üyelerinin üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödeme zorunluluğunda oldukları tutardır. Bu tutar Genel Kurul tarafından belirlenir. 120 (Yüz yirmi) TL’dir.

3- Katılma Payı: Dernek’in çeşitli tesislerinin yeni inşa, tamir ya da mevcutlarda değişiklik için öngörülen giderlerini karşılamak amacı ile çalışma dönemi bütçesine konulan tutar olup, gönüllü üyelerden tahsil edilir.

4- Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

5- Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, gezi, çay, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

6- Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,

7- Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

8- Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler, 

9- Diğer gelirler.

GELİR VE GİDER UYGULAMARINDAKİ YÖNTEM

 

MADDE 28

Dernek’in gelir/gider uygulamalarında aşağıda belirtilen yöntemler uygulanır.

1- Giriş Ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, Yıllık Ödentinin tümü ait olduğu yılın sonuna kadar tahsil edilir. Yönetim Kurulu, ödenmesi geciken ödentiler için yasal faiz ayarlamaları yapmaya yetkilidir.

2- Dernek gelirleri, YK tarafından alınan kararla bastırılan Alındı Belgeleri ile toplanır. Dernek gelirlerinin banka aracılığıyla toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya benzeri hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

3- Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve yörenin en büyük mülki amirine tescil ettirilir.

4- Alındı Belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.

5- Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. Bu tür harcama belgeleri Yönetim Kurulunca onaylanır.

6- Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

DEFTERLER

 

MADDE 29

 

Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilmesi zorunludur.

BÖLÜM VI

 

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

 

MADDE 30

Dernek’te Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Dernek’in denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

 

MADDE 31

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Dernek’in gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Dernek’i ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

MADDE 32

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

DERNEĞİN FESHEDİLMESİ

 

MADDE 33

Dernek’in feshi ve feshedilmesi durumunda mal varlığının tasfiye şekli ve işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

1- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

2- Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

3- Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

4- Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

5- Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Dernek’in para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

6- Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Adana ODTÜ Mezunları Derneği” ibaresi kullanılır.

7- Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Dernek’in para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Dernek’in hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Dernek’e ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Dernek’in alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Dernek’in alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları Üniversite’ye devredilir.

8- Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

9- Dernek’in para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

10- Dernek’in defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

MADDE 34

Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME

 

MADDE 35

Bu Tüzük Hükümlerini yürütmeye Genel Kurul Kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

Taraflar arasında çıkacak husumet ve anlaşmazlıklarda görev ve yetkili icra daireleri ve mahkemeleri Adana icra daireleri ve mahkemeleridir.

Bu tüzük 35 ( otuz beş) maddeden ibarettir.